Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: sun_weidong@alic.com

Tel: +86-551-62299367

Fax: +86-551-62826319

Mobile: +86-13805690040

Zip Code: 230088